پرش به محتوای اصلی

         دفاتر فعال استان همدان

اطلاعیه مربوط به حق امتیاز دفاتر فعال:

با توجه به بند 1 مصوبه شماره 4 جلسه 293 مورخ 10/5/98 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به آگاهی می رساند " کلیه دفاتری که با عناوین مختلف از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه 105816/ت/54607 ه مورخ 96/5/28 هیات وزیران مجوز فعالیت اخذ کرده و فعال بوده اند، در صورتی که حداکثر تا پایان سال 1398 درخواست خود را برای دریافت پروانه موضوع مصوبه شماره 3 جلسه 289 مورخ 97/12/19 کمیسیون به کارگروه های استانی مربوطه ارائه کرده باشند مشمول پرداخت حق امتیاز صدور پروانه نخواهند بود. درخواست های واصله پس از مهلت مقرر به منزله درخواست پروانه جدید تلقی شده و مشمول پرداخت حق امتیاز خواهد بود"