اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور

ماده ۱- نام

سازمان پدافند غیرعامل کشور یک سازمان (نهاد) حاکمیتی (لشکری و کشوری) بوده که به منظور افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیتهای ضروری، تسهیل مدیریت بحران، ارتقای پایداری ملی در برابر انواع تهدید و اقدامات خصمانه دشمن که در این اساسنامه به اختصار « سازمان » نامیده می شود در چارچوب و در جهت تحقق منویات و سیاست های ابلاغی و به فرمان مقام معظم رهبری تشکیل می گردد.

ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات

1.     سازمان - سازمان پدافند غیرعامل کشور که اختصارا سازمان نامیده می شود.

2.     ستاد کل - ستاد کل نیروهای مسلح کشور که اختصار ستاد کل نامیده می شود.

3.     دستگاه اجرایی - کلیه دستگاههای اجرائی کشور موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری در سطوح ملی تابعه ملی و استانی که اختصارا دستگاه اجرائی نامیده می شود.

4.     کمیته دائمی - کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور که اختصار کمیته دائمی نامیده می شود.

5.     پدافند غیرعامل - به مجموعه اقداماتی که بدون بکارگیری سلاح و تجهیزات نظامی بکار گرفته شود و در نتیجه باعث کاهش آسیب پذیری، افزایش پایداری ملی، تسهیل مدیریت بحران، تداوم کارکرد فعالیت های ضروری و تولید بازدارندگی دفاعی در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد اطلاق می شود.

ماده ۳- شخصیت حقوقی

«سازمان» نهادی حاکمیتی (لشکری و کشوری) است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری همطراز با وزراء و به لحاظ ساختاری (به مثابه یک نیرو) بوده، در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح و در جهت تحقق تدابیر و منویات و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و در چارچوب مقررات این اساسنامه، قوانین نیروهای مسلح و سایر قوانین و مقررات مربوطه کشور اداره می گردد.

ماده ۴- مرکز و محل استقرار

محل استقرار اصلی سازمان در تهران و شعب استانی آن در مراکز استانها می باشد و برای انجام مأموریت های خود نسبت به تشکیل ساختارها و واحدهای سازمانی مشابه و همطراز مورد نیاز در استان ها و دستگاههای اجرایی اقدام می نماید.

ماده ۵ - مدت فعالیت

مدت فعالیت سازمان از زمان تأسیس نامحدود بوده و انحلال و یا توقف مأموریت آن منوط به تصویب مقام معظم رهبری می باشد.

ماده ۶- مأموریت

سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت، سازماندهی، نظارت و راهبری موضوع پدافند غیرعامل و دفاع غیرنظامی در چارچوب و در جهت تحقق سیاست های ابلاغی و فرامین حضرت امام خامنه ای و قوانین موضوعه کشور از طریق فرهنگ سازی و آموزش عمومی و تخصصی، آمادگی و ارتقاء مقاومت ملی، پایش تهدیدات، طبقه بندی و سطح بندی مراکز و حوزهها، کاهش آسیب پذیری ها، نهادینه سازی اصول، الزامات و ملاحظات فنی مهندسی پدافند غیرعامل در ذات طرح ها و پروژه های ملی، استانی موضوعی کشور، تسهبل مدیریت بحران و تداوم کارکردهای ضروری کشور، صیانت و کمک به اداره مردم در راستای مصون سازی کشور در برابر انواع تهدیدات دشمن.

ماده ۷- ارکان سازمان عبارتند از:

الف: کمیته دائمی (شورای عالی)

ب: رئیس سازمان

 ج: کمیته پدافند غیرعامل دستگاههای اجرایی و استان های کشور

ماده ۸- کمیته دائمی

 کمیته دائمی متشکل از رئیس ستاد کل به عنوان رئیس، رئیس سازمان پدافند غیرعامل به عنوان دبیر و حضور وزرای کشور، دفاع، و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و یکی از معاونین ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل می شود و مصوبات آن با ابلاغ دبیر کمیته دائمی در کلیه دستگاههای اجرایی لازم الاجراء می باشد.

ماده ۹- وظایف و اختیارات کمیته دائمی عبارت است از:

1.     تصویب سیاست ها و راهبردهای عمده پدافند غیرعامل کشور

2.     تصویب برنامه های کلان (۵ ساله) پدافند غیرعامل کشور

3.     تصویب سطح بندی و اولویت بندی مراکز تحت پوشش براساس پیشنهاد سازمان

4.     تصویب آیین نامه های اجرایی لازم در جهت هماهنگی های بین دستگاهی در خصوص پدافند غیرعامل

 تبصره ۱- مصوبات کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور با ابلاغ دبیر کمیته دائمی برای کلیه دستگاه­ها و نهادها لازم الاجراء می باشد.

تبصره ۲- آئین نامه اجرایی داخلی کمیته دائمی توسط دبیر کمیته دائمی تهیه و به تصویب رئیس کمیته دائمی می رسد.

ماده ۱۰- وظایف سازمان

الف: وظایف ستادی

1.     تبیین و برآورد تهدیدات دشمن در حوزه های مختلف

2.     راهبری و هدایت و اجرای طرح های پدافند غیرعامل

3.     ارزیابی فنی پدافندی طرح های پدافند غیرعامل تهیه شده توسط کمیته دستگاههای اجرایی

4.     نظارت بر اجرای پدافند غیرعامل دستگاههای اجرایی

5.     تصویب ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های عمومی و تخصصی موضوع پدافند غیرعامل

6.     تعیین مصادیق تأسیسات زیربنایی، ساختمان های حساس و شریان های اصلی و حیاتی کشور

7.     تصویب طرح های پدافند غیرعامل دستگاهها و تأیید اعتبار مورد نیاز آنها

8.     بررسی و تأیید نتایج ارزیابی ها از اجرای طرحهای پدافند غیرعامل

9.     ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاههای اجرایی در حوزه پدافند غیرعامل

10.                        نهادینه سازی اصول و الزامات و ملاحظات فنی و مهندسی پدافند غیرعامل در ذات طرح های توسعه ای کالبدی کشور اعم از ملی، موضوعی، استانی، شهری و آمایشی کشور

11.                        تعامل سازنده با نهادهای قانون گذار و تنظیم کننده برنامه های موضوعی و پنج ساله کشور در جهت نهادینه سازی پدافند غیرعامل در آنها

12.                        تهیه و تدوین و ابلاغ نظامات فنی و اجرائی طرحهای پدافند غیرعامل کشور

 ب: وظایف عملیاتی

1.     سازماندهی، طرح ریزی، هدایت و راهبری عملیات پدافندی مقابله با تهدیدات نوین دشمن

2.     هدایت و راهبری مقابله با تهدیدات نوین (سایبری، زیستی، پرتوی، شیمیایی، اقتصادی) با تشکیل و سازماندهی قرارگاههای پدافند غیرعامل در موضوعات مرتبط با تهدید.

3.     هدایت، راهبری، مدیریت و کنترل سامانه های مرتبط با پدافند غیرعامل کشور در برابر تهدیدات نوین

4.     ارتقاء آمادگی دستگاههای اجرایی برای تداوم چرخه تولید و خدمات در مقابله با انواع تهدیدات

5.     بکارگیری ظرفیت ها و منابع کشور در حوزه های مختلف برای انجام تمهیدات لازم پدافند غیرعامل

6.     فرهنگ سازی و آماده سازی دستگاههای اجرایی و استان های کشور برای کمک و اداره و هدایت مردم در شرایط بحرانی.

ماده ۱۱- وظایف کمیته پدافند غیرعامل دستگاههای اجرایی و استان­ها

1.     مسئولیت پدافند غیرعامل در دستگاههای اجرائی بعهده رئیس دستگاه اجرائی می باشد.

2.     مسئولیت پدافند غیرعامل در استانها بعهده استانداران می باشد.

3.     رئیس دستگاه و استانداران می تواند یکی از معاونین خود را با اختیارات کافی بعنوان رئیس کمیته پدافند غیرعامل دستگاه منصوب و به سازمان معرفی نماید.

4.     بررسی و پیشنهاد سطح بندی و اولویت بندی مراکز و تأسیسات موجود و توسعه ای دستگاه اجرایی

5.     برنامه ریزی عملیاتی، راهبری و اجرای طرحها و پروژه های پدافند غیرعامل در چارچوب نظام فنی و اجرایی پدافند غیرعامل کشور

6.     تهیه اسناد راهبردی، برنامه ها، موافقت نامه طرحها، تأمین منابع مالی طرحهای پدافند غیرعامل دستگاه اجرایی

7.     ایجاد ساختار مناسب جهت انجام مأموریتهای پدافند غیرعامل در هماهنگی با سازمان

8.     کنترل و نظارت بر اعمال ضوابط و مقررات و دستورالعمل های ابلاغی پدافند غیرعامل در دستگاه اجرایی

9.     تهیه و تدوین استانداردها، آیین نامه ها و دستورالعمل های فنی و اجرایی دستگاه و نهادینه سازی آنها در ذات طرحهای توسعه و کالبدی

10.                        آماده سازی دستگاه اجرایی و استان جهت اداره امور مردم و تأمین نیازهای ضروری در شرایط بحران

11.                        انجام آموزش ها و پژوهشهای تخصصی در زمینه موضوعات پدافند غیرعامل مرتبط با دستگاه اجرایی

12.                        ارائه گزارش اقدامات، وقایع و حوادث ناشی از بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی و تهدیدات متوجه دستگاه اجرایی به سازمان

ماده ۱۲- حوزه فعالیت سازمان

دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و مردم نهاد، سازمان های کشوری و لشکری

تبصره- در چارچوب دیپلماسی دفاعی کشور خدمات پدافند غیرعامل با تصویب کمیته دائمی قابل تسری به سایر کشورها خواهد بود.

ماده۱۳- رئیس سازمان

رئیس سازمان به عنوان بالاترین مقام اجرایی و نماینده قانونی سازمان بنا به پیشنهاد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و با توشیح و با حکم مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا منصوب می گردد.

ماده۱۴- وظایف و اختیارات رئیس سازمان عبارت است از:

1.     اداره، راهبری، هدایت و اجرای مأموریت های سازمان

2.     اجرای رهنمودها و تدابیر ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح و مقام معظم فرماندهی کل قوا.

3.     تصویب برنامه و بودجه سازمان و ابلاغ آن جهت اجراء.

4.     عضویت و شرکت در جلسات هیأت دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی

5.     عضویت در شوراهای عالی کشور شامل شورای ملی عتف، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی آمایش، شورای عالی ترافیک، شورای عالی سلامت، شورای عالی فرهنگی

6.     تصویب و ابلاغ برنامه های سالانه سازمان و دستگاههای اجرائی در چارچوب برنامه پنج ساله مصوب

7.     تهیه و تدوین آیین نامه های لازم و مرتبط با پدافند غیرعامل و ابلاغ به دستگاههای اجرایی جهت اجراء.

8.     تهیه تشکیلات و شرح وظایف تفصیلی سازمان و قرارگاهها و مراکز وابسته.

9.     اجرای ضوابط، مقررات مصوب کمیته دائمی و صدور دستورالعمل های اجرایی لازم .

10.                        اجرای سیاستها و خط مشی ها، طرح ها و برنامه های مصوب و ابلاغی کمیته دائمی پدافند غیرعامل

11.                        تهیه گزارش عملکرد موردی و سالیانه از اقدامات انجام شده در سازمان و دستگاههای اجرایی کشور و ارائه به کمیته دائمی.

12.                        اجرای وظایف محوله در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر کشور.

13.                        ارائه پیشنهاد نصب و عزل معاونین، فرماندهان قرارگاههای تابعه و مراکز وابسته.

14.                        امضای کلیه مکاتبات، اسناد تعهد آور، قراردادها و انجام معاملات و صدور اجازه پرداخت در قالب اعتبارات و آیین نامه های مصوب.

15.                        افتتاح حساب نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و نیز نگهداری حسابها و حفظ و حراست از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول سازمان.

16.                        طرح و اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی علیه سازمان در مراجع قضایی، اداری و ... با اختیار تعیین وکیل یا نماینده حقوقی و حق تفویض اختیار لازم به آنان در راستای حفظ از منابع سازمان.

تبصره ۱- رئیس سازمان می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به معاونان یا مدیران سازمان تفویض کند.

ماده ۱۵- انتصابات

انتصاب جانشین و معاونین سازمان با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صورت می گیرد.

ماده ۱۶- ساختار سازمانی

 ساختار سازمانی مورد نیاز سازمان حداکثر تا سه ماه از تصویب این اساسنامه، توسط سازمان تهیه و به تأئید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خواهد رسید.

تبصره آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان تهیه و به تأئید رئیس کمیته دائمی می رسد.

ماده۱۷- منابع انسانی

نیروی انسانی مورد نیاز سازمان براساس روش جاری ستاد کل نیروهای مسلح از منابع انسانی نیروهای مسلح، وزارت خانه ها، سازمانها و نهادهای زیر مجموعه دولت و بخش خصوصی تأمین گردد.

ماده ۱۹- بودجه طرح­های پدافند غیرعامل

19-1- بودجه پدافند غیرعامل طرحهای جدید اعم از طرحهای جدیدالاحداث، طرحهای توسعه، طرح تملک دارایی های سرمایه ای مشمول قوانین و مقررات برنامه ای و بودجه ای کشور، براساس ساز و کارهای پیش بینی شده در آن قوانین از جمله بند (الف) ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه تأمین اعتبار می شود. دولت و دستگاههای اجرایی ملزم به تأمین اعتبار مورد نیاز پدافند غیرعامل طرحهای مذکور در چارچوب مقررات و دستورالعملهای مربوط می باشند.

19-2- بودجه پدافند غیرعامل مراکز و تأسیسات نقل و حائز اهمیت در دست بهره برداری کشور براساس مطالعات و برآوردهای انجام شده از سوی دستگاههای اجرایی مربوطه پیش بینی و در قالب طرحهای ردیف دار پدافند غیرعامل دستگاه در قانون بودجه لحاظ و تأمین اعتبار می شود.

19-3- دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی تابعه مجازند بخشی از درآمدهای اختصاصی دستگاه از جمله: مازاد درآمدهای تکلیفی، در آمدهای داخلی، اعتبار فاقد ردیف و غیره خود را براساس مصوبه و مجوز کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور و نظارت سازمان پدافند غیرعامل کشور در طرح های پدافند غیرعامل مصوب هزينه نمایند.

19-4- شرکتهای خصوصی و شبه دولتی ملزم به تأمین اعتبار مورد نیاز جهت رعایت پدافند غیرعامل در زیرساختهای حائز اهمیت واگذار شده در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی و ضوابط ایجاد آن زیرساخت ها در قالب بخش خصوصی از منابع داخلی شرکت می باشند.

ماده ۲۰- بودجه جاری سازمان و دستگاههای تابعه آن

20-1- بودجه جاری سالانه سازمان در ردیف اعتبارات ستاد کل نیروهای مسلح بر آورد و تأمین اعتبار می گردد.

20-2- بودجه جاری سالانه قرارگاههای عملیاتی و ساختارهای اجرایی پدافند غیرعامل در دستگاههای اجرایی توسط سازمان برآورد و جهت درج در لایحه بودجه کل کشور به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارسال می شود.

20-3- بودجه مورد نیاز طرحهای ویژه و دارای طبقه بندی سازمان پدافند غیرعامل کشور توسط سازمان بر آورد و در قالب طرح های ردیف دار ویژه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارسال می شود .

ماده۲۱- دارایی های سازمان اعم از تأسیساتی و تجهیزاتی توسط ستاد کل نیروهای مسلح و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه تأمین می گردد.

ماده ۲۲- مرجع پیشنهاد اصلاح، تغییر و تفسیر این اساسنامه، ستاد کل نیروهای مسلح می باشد که به تصویب مقام معظم رهبری می رسد.