پرش به محتوای اصلی

مخابرات استان همدان

 مخابرات استان همدان در گذرگاه تاریخ 

در بهمن ماه سال 1306 یعنی درست سیزده سال پس از ورود تلفن به ایران مجموعه کوچکی نیز در همدان راه اندازی شد که دارای 162 رشته سیم بود و از طریق خط ملایر ، اراک ، قم به تهران و از سوی دیگر بوسیله یک رشته سیم به اسدآباد وصل شده بود . همچنین ارتباط با کرمانشاه نیز از طریق اسدآباد صورت می گرفت . و اما ارتباط با شهر های نهاوند ، تویسرکان و بروجرد نیز از طریق ملایر بر قرار می شد.
بین سالهای 1306 تا 1338 هجری شمسی مرکز تلفن همدان از 162 شماره به 1400 شماره توسعه یافت . در اسفند ماه 1344 هجری شمسی نصب 3000 شماره تلفن خودکار با سیستم EMD که در شهریور همان سال آغاز شده بود به پایان رسید وسه روز بعد یعنی سوم اسفند ماه سال 1344 هجری شمسی اولین مرکز تلفن خودکار شهر همدان راه اندازی شد و طی سه مرحله توسعه در شهر همدان و راه اندازی تلفن در شهر های همدان و ملایر بصورت خودکار و شهر های نهاوند ، تویسرکان و اسدآباد بصورت مغناطیسی تا سال 1357 هجری شمسی رقم کلی تلفنهای استان همدان به 14000 شماره رسید . این در حالی است که ارتباط بین شهری استان تا سال 1349 بصورت فیزیکی و کاریر بود که در آن سال با نصب شبکه ماکروویو کشور ، شهر همدان نیز به این سیستم مجهز شد. در خصوص ارتباط روستائی استان همدان لازم به ذکر است که تا سال 1357، تنها15 روستای بزرگ استان دارای ارتباط بود. 

در زیر به بررسی اطلاعات مراکز مخابراتی استان تا سال 1357 خواهیم پرداخت :
  

  شهرستان همدان
 
 مرکز تلفن همدان
 
در شهریور ماه سال  1344  هجری شمسی نصب 3000 شماره تلفن خودکار با سیستم EMDآغاز گردید ودر تاریخ 3/12/1344 اولین مرکز تلفن خودکار شهری همدان راه اندازی گردید. در مورخه 1/6/1353 به منظور توسعه مرکز مخابرات همدان از 3000 شماره به 5000 شماره فاز اول توسعه مرکز مخابرات آغاز گردید و پس از چهار ماه یعنی در تاریخ 1/10/1353 به پایان رسید و در تاریخ 5/10/1353 را اندازی شد. در مورخه 10/7/ 1355به منظور افزایش ظرفیت مرکز نصب 3000 شماره جدید آغاز گردید که در تاریخ 20/12/1355 کار نصب و آماده سازی به پایان رسید و در تاریخ 20/1/1356 راه اندازی گردید،بدین ترتیب با راه اندازی این فاز ازتوسعه ظرفیت مرکز مخابرات همدان از 5000 شماره به 8000 شماره افزایش یافت ،در تاریخ 17/2/1357 با توجه به افزایش تقاضا برای دریافت خط تلفن فاز سوم برنامه توسعه مرکزمخابراتی با نصب 2000 شماره جدید آغاز شد که در مورخه 25/6/1357 به اتمام رسید و در تاریخ 30/6/1355 مورد بهره برداری قرار گرفت . بدینسان تعداد کل شماره تلفنهای موجود در همدان در ابتدای انقلاب اسلامی ایران به 10000 شماره رسید.
 
 ارتباط راه دور همدان 
 
مرکز تلفن مغناطیسی راه دور همدان در اوایل سال 1342 از طریق خط فیزیک انجام می شده و محل آن در خیابان توعلی محله کولانج بوده است . در سال 1342 اولین دستگاه 12 کاناله کاریر همدان ، تهران با نصب ریپیتر دردو ایستگاه تقویتی آوج و قزوین راه اندازی شدو به این تزتیب همدان به معدود استانهایی که دارای ارتباط از طریق کاریر بودند پیوست و از این پس علاوه بر همدان ارتباط بین شهری استانهای کرمانشاه ،کردستان ،ایلام ولرستان از طریق کاریر همدان تغذیه می شدند که در سال 1344 دو دستگاه کاریر 12 کاناله بین تهران – کرمانشاه وتهران – کردستان نصب شد و ارتباط این دو استان از همدان جدا شد و همدان به ایستگاه تقویتی این استانها تبدیل گردید و دستگاههای مورد نیاز نصب شد. از چند کانال تلفنی که در ابتدای نصب کاریر در اختیار همدان قرار داده شده بود یک کانال بصورت FX و بقیه بصورت PD اپراتور به اپراتور کار می کرد که تا سال 1351 ارتباط بین شهری همدان از طریق همین یک لینگ کاریر 12 کاناله منصوبه بین همدان – تهران تامین می شد و مکالمات سایر شهرستانها از طریق اپزاتور تهران بصورت ترانزیستوری انجام می گرفت .
 
   مرکز بین شهری همدان
 
در سال 1347 مقدمات تبدیل سیستم کاریر به مایکروویو و جایگزینی این سیستم انجام شد و در فاصله سالهای 1347 تا 1351 ایستگاههای مایکروویو ساخته و دکلها و دستگاههای رادیو ماکس نصب و آماده گردید و بدین ترتیب شهرستان همدان در سال 1351 با تعداد 138 کانال به شرح ذیل به شبکه خودکار بین شهری پیوست .
 

جدول کانال های ارتباطی بین شهری

  شهرمبدا - شهرمقصد

                 تعداد کانال

همدان – تهران

                  26 کانال

تهران – همدان

28 کانال

همدان – تهران

19 کانال

تهران – همدان

8 کانال

همدان – اراک

16 کانال

اراک – همدان

15 کانال

همدان – ملایر

11 کانال

ملایر – همدان

15 کانال

 
   این در حالی بود که تنها شهرهای تهران تا اصفهان و شیراز دارای ارتباط خودکار بین شهری بودند .
 
   شهرستان ملایر 
   مرکز تلفن ملایر 
 
در پایان بهمن ماه 1306 اداره تلفن ملای ر دارای 15 رشته سیم بوده است که در ادارات دولتی آن زمان دایر بوده است و نحوه ارتباط آنها با سایر نقاط کسور از طریق یک رشته سیم انجام می گرفته ایت که ار مسیر اراک به قم ، قم به تهران و همچنین از طریق یک رشته سیم نیز به همدان منتهی می شده است . مرکز تلفن ملایر در همچنین به عنوان مرکز ارتباطی بروجرد ، نهاوند و تویسرکان نیز عمل می کرده است . در سال 1338 مرکز 500 شماره ای مغناطیسی این شهرستان در طبقه دوم یک ساختمان استیجاری مشغول به کار بوده است .تا سال 1348 ارتباط ملایر کماکان از طریق خط فیزیک انجام می گرفته است در این سال اولین کاریر سه کاناله در ملایر نصب گردید. در اوال مهر ماه سال 1349 هجری شمسی نصب 1000 شماره تلفن خودکار با سیستم ..............آغازگردیدو در تاریخ 4/9/1349 اولین مرکز خودکارشهرستان ملایر راه اندازی گردید. در مورخه 2/2/1353 به منظور توسعه مخابرات شهرستان ملایر 1000 شماره تلفن جدید با سیستم .............. نصب و راه اندازی شد. همچنین با توجه به نیاز این شهرستان در تاریخ 20/6/1356 ،2000 شماره تلفن جدید در این شهرستان نصب و راه اندازی شد.
 
    ارتباطات راه دور
 
پس از راه اندازی مرکز 1000 شماره ای خودکار ملایر یک لینگ کاریر 12 کاناله در سال 1350 بجای کاریر سه کاناله قبلی نصب گردید و در سال 1354 ملایر اولین شهرستان تابعه استان بود که به شبکه خودکار بین شهری پیوست .
 
 
    شهرستان نهاوند
    مرکز تلفن نهاوند
 

 در پایان سال 1306 اداره تلفن نهاوند دارای 5 رشته سیم شهری بوده است به بوسیله یک رشته سیم با نلایر در ارتباط بوده است و بوسیله همین رشته سیم با سایر نقاط کشور نیز در ارتباط بوده است . از سال 1306 تا 1338 مرکز تلفن نهاوند به 150 شماره تلفن مغناطیسی توسعه یافته بود و در سال 1357 این تعداد به 500 شماره تلفن افزایش یافته بود.

     ارتباطات راه دور  

تا سال 1348 ارتباط راه دور نهاوند از طریق خط فیزیک انجام می گرفته که در این سال یک لینگ کاریر سه کاناله در نهاوند نصب گردید .
 
 
     شهرستان تویسرکان 
     مرکز تلفن تویسرکان 

  در پایان بهمن 1306 مرکز تلفن تویسرکان دارای 2 رشته سیم بوده است . مرکز تلفن شهری تویسرکان در سال 1338 تعداد 150 شماره تلفن مغناطیسی دارا بوده است که تا سال 1357 به ...................شماره رسید

     ارتباطات راه دور

ارتباط راه دور تویسرکان بوسیله یک رشته سیم با ملایر بر قرار بوده و از طرف دیگر بوسیله یک ............................. در سال 1338 اربتاط راه دور تویسرکان کماکان از طریق حط فیزیک انجام می گرفته است و تا سال به ...........................

     شهرستان اسدآباد 
     مرکز تلفن اسدآباد
 

مرکز تلفن اسد آباد تنها به عنوان رابط ارتباطی همدان با کنگاور و کرمانشاه بوده است . مرکز تلفن اسدآباد در سال 1338 دارای 10 شماره تلفن مغناطیسی بوده است که تا سال 1341 به 100 شماره توسعه یافته است و تا سال 1357 به ......... شماره تلفن مغناطیسی رسیده بود.

  دفاتر مخابراتی موجود در استان همدان قبل از انقلاب

 شهر

شهرستان

نوع ارتباط

     کبودر آهنگ

کبودر آهنگ

دارای ارتباط کاریر

بهار

بهار

دارای خط فیزیک

رزن

رزن

دارای ارتباط کاریر

لالجین

بهار

دارای ارتباط با خط فیزیک

سرکان

تویسرکان

دارای ارتباط با خط فیزیک

سامن

ملایر

دارای ارتباط با خط فیزیک

قروه درجزین

رزن

دارای ارتباط با خط فیزیک

فامنین

همدان

دارای ارتباط با خط فیزیک

کوریجان

همدان

دارای ارتباط با خط فیزیک

دمق

رزن

دارای ارتباط با خط فیزیک

جوکار

ملایر

دارای ارتباط با خط فیزیک

صالح آباد

بهار

دارای ارتباط با خط فیزیک

آورزمان

ملایر

دارای ارتباط با خط فیزیک

زنگنه اولیا

ملایر

دارای ارتباط با خط فیزیک

اشتران

تویسرکان

دارای ارتباط با خط فیزیک

 

http://tch.ir/tch/