پرش به محتوای اصلی

 
 واحد ارائه دهنده خدمت  خدمت  کد و شناسنامه خدمت
 دریافت خدمت
 اداره بازرسی خدمات پاسخگویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت شناسنامه خدمت سامانه سپاس
 اداره فناوری اطلاعات حمایت از بخش خصوصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب پرداخت تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده دریافت شناسنامه خدمت وام وجوه اداره شده