پرش به محتوای اصلی


 
 
شماره تلفننام مرکزردیف
۱۱۰  اطلاعات پلیس1
۱۱۳  اطلاعات ستاد خبری2
۱۱۴  اطلاعات ستاد خبری سپاه3
۱۱۵  اطلاعات اورژانس4
۱۱۶  اطلاعات حفاظت اطلاعات5
۱۱۷  اطلاعات خرابی تلفن6
۱۱۸  اطلاعات تلفن7
۱۲۱  اطلاعات حوادث برق8
۱۲۲  اطلاعات حوادث آب9
۱۲۳  اطلاعات پیام بهداشتی10
۱۲۴  اطلاعات نظارت بر قیمتها11
۱۲۵  اطلاعات اتش نشانی12
۱۲۷  اطلاعات ستاد خبری دادگستری13
۱۳۰  آگاهی14
۱۳۲  کارت اعتباری تلفن15
۱۳۳  تاکسی بی سیم16
۱۳۴  اطلاعات هواشناسی17
۱۳۵  ارتباطات مردمی روابط عمومی مخابرات18
۱۳۶  ستاد خبری بازرسی کل کشور19
۱۳۷  رفع مشکلات آنی شهرداری20
۱۳۹  اطلاعات پایانه ها21
۱۴۰  رسیدگی به شکایات پست22
۱۴۱  اطلاعات راه و ترابری23
۱۴۲  بیمه تامین اجتماعی24
۱۴۳  بیمه خدمات درمانی25
۱۴۴  اطلاعات ندای قرآن26
۱۴۵  امر به معروف27
۱۴۷  ندای امداد (هلال احمر)28
۱۴۸  صدای مشاور29
۱۶۲  روابط عمومی صدا و سیما30
۱۶۵  راهنمایی و رانندگی31
۱۶۷  کار و امور اجتماعی32
۱۹۱  داروخانه شبانه روزی33
۱۹۲  اطلاعات اوقات شرعی34
۱۹۳  اطلاعات پست35
۱۹۴  اطلاعات حوادث گاز36
۱۹۵  اطلاعات داروئی37
۱۹۷  نظارت همکانی نیروی انتظامی38
۱۹۹  اطلاعات پرواز39
۴۲۳۴۴۴۴  آتش نشانی باباطاهر40
۸۲۹۰۴۴۴  آتش نشانی مدرس41
۸۲۲۲۳۴۹  آتش نشانی فقیره42
۴۲۶۲۴۴۴  آتش نشانی مریانج43
۴۲۵۱۵۴۲  آتش نشانی الوند44
۴۲۹۴۴۴۴  آتش نشانی مدنی45
۸۲۶۸۸۸۸  مرکز اورژانس46
۸۲۷۴۶۳۵-۸۲۵۲۹۸۳  برق مهدیه47
۱۲۱  قطعی برق48
۴۲۳۷۳۵۴-۵  برق روشنایی49
۸۲۶۱۰۷۵-۸  شرکت گاز50
۴۲۲۳۳۳۲-۱۹۴  حوادث و خرابی گاز51
۲۵۲۶۰۳۷-۹  امور مشترکین گاز52
۸۲۲۰۷۳۷-۹  اداره کل امور آب53
۸۲۳۴۰۳۳-۴  آب و فاضلاب54
۱۲۲  حوادث آب و فاضلاب55
۰۹۹۹۰-۲۱۸۷۰۷۰۷۰  روابط عمومی مخابرات ایران56
۸۲۷۳۷۷۷-۱۳۵  روابط عمومی مخابرات همدان57
۲۵۱۶۸۶۶  خدمات مشترکین تلفن همراه58
۸۲۲۳۳۳۲  مخابرات بعثت59
۲۵۱۱۷۱۷  مخابرات تختی60
۸۲۵۲۴۴۳  مخابرات پاستور61
۲۶۶۵۵۵۵  مخابرات خضریان62
۴۲۲۳۳۳۱  مخابرات باباطاهر63
۴۲۹۳۳۳۱  مخابرات مدنی64
۸۲۵۱۶۶۰-۸۲۵۱۷۶۰  اداره پست65
۸۲۵۱۲۴۴-۶  بیمارستان اکباتان66
۲۶۴۰۰۲۰  بیمارستان بعثت67
۸۲۷۴۱۸۴-۸  بیمارستان فرشچیان68
۸۲۷۷۰۱۲-۳  بیمارستان فاطمیه69
۸۳۷۷۰۵۱-۳  بیمارستان مباشر کاشانی70
۸۲۶۵۰۱۱-۴  بیمارستان بوعلی71
۴۲۹۰۲۳۱-۴  بیمارستان تامین اجتماعی72
۴۲۷۴۷۱۷-۱۹  بیمارستان ارتش73
۸۳۸۰۷۰۴-۶  توانبخشی بهشتی74
۸۲۷۵۰۰۱-۴  مرکز جراحی الوند75
۸۲۵۱۲۴۰-۸۲۷۷۰۴۰  کلینیک کودکان76
۸۲۵۲۴۳۸-۴۰  کلینیک ویژه تخصصی امام خمینی77
۸۳۵۳۰۳۹-۴۰  کلینیک ویژه تخصصی شیخ الرئیس78
۴۲۲۰۸۵۰  کلینیک دندانپزشکی79
۲۵۲۴۴۴۱  امور داروئی دانشگاه80
۸۲۶۲۰۱۰-۸۲۵۲۲۴۵  معاونت بهداشتی81
۸۲۶۳۰۱۶-۸۲۶۸۰۲۵  مرکز بهداشت82
۲۵۲۷۰۳۲-۳  بهداری83
۸۲۳۲۴۰۲-۶  بیمه خدمات ارتش84
۸۲۲۴۰۰۳-۴  درمانگاه مطهری85
۲۵۱۴۱۴۲  درمانگاه رازی86
۲۶۷۷۵۱۰-۱۱  درمانگاه تامین اجتماعی187
۸۲۶۸۳۹۲  درمانگاه تامین اجتماعی288
۲۵۲۶۶۵۵  درمانگاه فرهنگیان89
۸۲۴۳۵۰۰  درمانگاه اعتمادیه90
۲۵۲۴۰۵۴  درمانگاه کمیته امداد91
۲۵۲۳۴۲۱  درمانگاه شهدا92
۸۲۷۱۰۴۹  درمانگاه مهدیه193
۲۶۵۱۸۷۰  درمانگاه مهدیه 294
۸۲۶۰۳۶۶  درمانگاه شکری موحد95
۲۵۲۳۲۰۲  داروخانه جابرابن حیان96
۸۲۷۱۳۲۸  داروخانه فجر97
۸۲۵۵۰۲۰  داروخانه بهزیست98
۸۲۶۸۴۰۲  داروخانه رازی99
۸۲۴۷۹۵۴  داروخانه هلال احمر100
۲۵۲۸۶۶۹  آزمایشگاه جهاد دانشگاهی101
۲۵۲۷۷۶۳  آزمایشگاه رازی102
۲۵۲۶۱۱۳  آزمایشگاه فارابی103
۸۲۷۵۱۵۹  آزمایشگاه دی104
۸۲۸۴۰۴۰  مرکز MRI رادیوتراپی مهدیه همدان105
۸۲۳۲۴۰۲-۴  بیمه خدماتی درمانی106
۸۲۶۱۰۲۶  مدیریت تامین اجتماعی107
۸۲۵۲۷۴۱  اسناد پزشکی108
۸۲۸۰۶۷۲-۳  تامین اجتماعی شعبه 1109
۲۵۲۸۶۲۵  تامین اجتماعی شعبه 2110
۸۲۶۷۰۸۱-۵  سازمان بهزیستی استان111
۴۲۲۸۰۵۱-۸۲۴۳۶۱۱  سازمان بهزیستی شهرستان112
۸۳۸۰۷۰۴-۶  توان بخشی شهید بهشتی113
۸۲۲۰۸۸۸-۸۲۲۷۰۸۶  شیرخوار گاه بهزیستی114
۲۶۵۲۴۱۱-۲۶۵۳۸۳۸  توان بخشی شهید فیاض بخش115
۸۲۵۶۰۷۰-۶  استانداری116
۸۲۶۰۴۴۶-۸  فرمانداری117
۸۲۶۴۰۱۳-۷  دادگستری118
۸۲۸۲۰۲۸-۹  کانون وکلای دادگستری119
۴۲۲۳۷۸۹  پزشک قانونی120
۲۵۲۱۷۱۸  جامعه معلولین121
۸۲۶۱۷۹۴  اداره ثبت اسناد و املاک122
۴۲۲۸۰۰۸-۹  انتقال خون123
۸۲۴۷۹۴۲-۴  هلال احمر124
۸۲۲۵۲۰۱-۴  کمیته امداد استان125
۲۵۲۰۴۲۵-۲۵۲۴۲۳۰  دفتر امام جمعه126
۸۲۶۰۵۰۲  کانون بسیج جوانان127
۱۶۶۶-۸۲۷۱۶۴۸-۵۰  بنیاد شهید و ایثارگران128
۸۲۶۰۰۲۲-۴  دادگاه انقلاب129
۸۲۵۵۶۳۱-۴  جهاد کشاورزی استان (1)130
۲۶۵۳۰۶۶-۸  جهاد کشاورزی(2)131
۸۲۶۰۲۱۱-۴  جهاد کشاورزی همدان(شهرستان)132
۸۲۴۰۴۰۱-۳  جهاد نصر133
۸۳۵۲۰۲۷-۸  جهاد دانشگاهی134
۲۵۱۱۲۱۸-۹  ارشاد اسلامی135
۸۲۷۴۵۱۴-۶  اوقاف و خیریه136
۸۲۵۴۰۰۱-۴  بازرگانی137
۸۲۲۰۸۶۰-۱  ثبت احوال138
۸۲۶۲۱۴۰-۲  شرکت نفت139
۲۵۴۵۵۰۱-۵  راه و ترابری140
۲۶۵۱۸۰۱-۴  اداره کل دامپزشکی141
۲۵۱۴۷۷۴-۶  تعاون142
۲۵۴۴۸۴۰  گمرک143
۸۲۵۶۵۰۲-۵  مدیریت و برنامه ریزی144
۸۲۲۳۰۰۱-۳  مسکن و شهرسازی145
۲۵۴۴۷۶۰-۱  هواشناسی146
۸۲۴۴۴۰۱-۲  سازمان نقشه برداری147
۴۲۵۰۶۷۱-۳  صدا و سیما148
۸۲۶۰۴۱۹  بسیج اقتصادی149
۲۵۴۷۱۱۰-۵  شیر پاستوریزه150
۲۵۲۹۰۲۳  شیلات151
۲۶۵۱۸۴۴  اداره غله152
۴۲۲۷۴۰۰  فروشگاه اتکا153
۴۲۲۰۳۵۹  فروشگاه رفاه154
۲۵۲۳۱۲۴  فناوری اطلاعات و امار155
۲۵۴۵۱۱۶-۸  خوش نوش156
۸۲۶۴۷۰۱-۳  شهرداری157
۲۵۱۴۴۴۴  شورای شهر158
۲۶۴۱۰۰۰-۲  سازمان عمران159
۲۵۲۰۲۳۱-۲۵۱۴۵۱۱  شهرداری منطقه 1160
۲۵۱۰۲۰۷-۹  شهرداری منطقه 2161
۲۶۷۷۴۱۱-۳  شهرداری منطقه 3162
۲۵۱۱۶۹۴-۳  شهرداری منطقه 4163
۸۲۶۴۵۳۱-۴  دارایی و امور اقتصادی164
۸۳۵۲۰۶۱-۳  امور مالیاتی165
۲۵۲۰۵۲۱-۲  سپاه پاسداران166
۸۲۶۳۹۰۱-۸۲۶۳۹۱۲  پادگان قهرمان167
۲۵۲۸۰۴۴-۶  پایگاه نوژه168
۲۵۴۴۱۱۷-۹  فرودگاه169
۸۲۶۴۷۶۴  سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح170
۴۲۵۰۹۹۴-۴۲۵۲۴۰۰  مهمانسرا و کانون بازنشستگان نیروهای مسلح171
۸۲۳۳۷۰۵  بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح172
۲۵۱۱۴۷۲  عینک بوعلی173
۴۳۷۲۱۱۲-۵  زندان الوند- جاده تهران174
۸۲۵۴۰۳۳-۴  اداره کل زندانها175
۲۱۸۲۱۱۸  ستاد نیروی انتظامی176
۲۱۸۲۷۱۸-۲۱۸۲۱۲۲  حوزه نظام وظیفه177
۲۱۸۲۹۹۵-۲۱۸۳۰۰۳  آگاهی178
۸۲۶۲۱۴۱  آگاهی جرائم خاص179
۲۱۸۲۶۹۲  مفاسد اجتماعی180
۲۱۸۲۳۴۰  مواد مخدر181
۲۶۵۳۰۹۰-۲۶۵۴۳۳۳  راهنمایی و رانندگی182
۲۱۸۳۲۸۰-۳  پلیس راه جاده تهران183
۲۱۸۳۲۸۸-۹۱  پلیس راه جاده کرمانشاه184
۲۵۲۳۰۸۸  کیوسک میدان امام.185
۲۶۵۳۳۳۱  دایره تصادفات186
۲۱۸۲۴۱۵  پاسگاه 11 نیروی انتظامی187
۲۱۸۲۲۹۸  پاسگاه 12 نیروی انتظامی188
۲۱۸۲۲۸۳  پاسگاه 13 نیروی انتظامی189
۲۱۸۲۱۶۸  پاسگاه 14 نیروی انتظامی190
۸۲۶۰۱۱۵  پاسگاه 15 نیروی انتظامی191
۲۱۸۳۴۴۸-۵۵  گزینش192
۲۱۸۲۳۰۶-۴۲۶۲۶۲۶  پاسگاه 17و 19193
۴۲۹۲۷۰۰ -۲۱۸۳۳۸۳  پاسگاه 18و 16194
۸۲۴۶۰۰۰  بهزیست195
۸۲۸۰۶۴۳  آموزش و پرورش196
۸۲۶۲۶۱۰  بنیاد شهید197
۸۲۳۶۰۰۳  هلال احمر198
۲۱۸۲۸۲۵  نیروی انتظامی199
۸۲۶۹۰۳۹-۲۵۲۸۱۱۵  روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش200
۸۲۶۴۰۴۱-۵  اداره کل آموزش و پرورش201
۲۵۲۳۰۹۱-۴  آموزش و پرورش ناحیه 1202
۸۲۵۲۵۲۷-۹  آموزش و پرورش ناحیه 2203
۸۲۵۴۰۰۷-۹  تالار معلم204
۸۲۷۰۹۰۰-۸۲۷۳۰۴۲  دانشگاه بوعلی سینا205
۴۲۲۸۰۶۷  دانشکده مهندسی206
۴۲۲۳۳۶۸  دانشکده کشاورزی207
۸۲۷۳۰۷۶  دانشکده ادبیات208
۸۲۷۰۹۰۰  دانشکده علوم209
۴۲۹۰۶۱۰-۱۵  دانشگاه آزاد اسلامی210
۲۵۲۶۸۴۱-۴  دانشگاه پیام نور211
۲۵۴۶۷۲۱-۴  پیام نور مرکز همدان212
۲۵۲۱۱۸۳-۴  دانشگاه علوم پزشکی213
۸۲۷۶۲۹۵-۸  دانشکده پزشکی214
۸۳۵۴۲۵۰  دانشکده دندانپزشکی215
۸۲۷۶۰۵۱-۲  دانشکده پرستاری216
۸۲۸۲۸۰۱-۳  دانشکده پیراپزشکی217
۸۲۵۵۳۰۱-۲  دانشکده بهداشت218
۸۳۵۲۸۲۹  دانشگاه صنعتی219
۸۳۵۲۰۷۱-۳  دانشگاه علمی کاربردی220
۲۵۲۴۱۱۱-۲  وزارت کار و امور اجتماعی221
۴۲۲۹۸۴۴-۶  اداره کل فنی و حرفه ای222
۴۲۶۳۰۰۳-۴  فنی و حرفه ای مریانج223
۸۲۷۴۰۹۲-۴  بانک ملی224
۸۲۷۸۰۳۵-۷  بانک پارسیان225
۲۵۱۳۳۵۶  بانک صادرات226
۲۵۲۰۳۰۱-۳  بانک ملت227
۸۲۷۱۹۳۴  بانک تجارت228
۲۵۱۴۰۱۲-۱۴  بانک کشاورزی229
۲۵۲۴۰۱۲-۴  باک سپه230
۲۵۲۶۰۶۰  بانک مهدیه231
۸۳۵۰۰۰۱-۶  بانک مسکن232
۲۵۱۹۴۴۶-۹  بانک رفاه کارگران233
۸۲۵۷۰۸۲-۳  بانک قرض الحسنه قوامین234
۲۵۲۹۷۲۶  بانک قرض الحسنه بسیجیان235
۲۵۲۵۳۵۳  بانک قرض الحسنه مهر236
۲۵۲۰۷۰۰  بانک قرض الحسنه موسی بن جعفر237
۸۳۵۴۵۲۱-۴۴  صندوق موحدین238
۸۳۵۳۱۱۷-۱۹  بانک اقتصاد نوین239
۸۲۱۰۲۲۳-۲۶  بانک سامان240
۸۲۵۶۸۱۰-۲۰  بانک صنعت و معدن241
۸۲۶۴۰۴۰-۲۶۶۲۰۴۰  بیمه ایران242
۸۲۶۰۰۶۸-۸۲۶۳۰۸۳  بیمه آسیا243
۸۲۵۱۴۴۶-۸  بیمه البرز244
۸۲۶۴۰۸۰  بیمه دانا245
۸۳۸۰۰۰۱-۴  هتل پارسیان ارم246
۸۲۵۲۸۲۳  هتل پارسیان بوعلی247
۸۲۶۱۲۶۶  هتل آرین248
۸۲۷۱۸۴۰-۴۲  هتل مرمر249
۰۸۱۲۵۵۳-۳۴۴۱-۴  دفتر غار علیصدر250
۸۲۴۹۶۱۱-۱۳  دفتر سیاحتی علیصدر251
۸۲۷۰۰۱۰-۸۲۷۱۷۷۷  هگمتانه پرواز(خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی)252
۲۵۲۶۲۳۲  دفتر خدمات هوایی (ایر بوعلی)253
۸۲۷۶۸۸۱-۲  دفتر مسافرتی و جهانگردی (فرازتور)254
۵۲۴۳۱۷۱  دفتر خدمات زیارتی255
۲۵۱۴۲۴۲  تاکسی تلفنی تاکسیرانی256
۸۲۶۳۰۰۰  (شیر سنگی) سینا257
۴۲۲۰۵۲۵  تاکسی تلفنی باباطاهر258
۸۲۷۶۶۶۶  تاکسی تلفنی وحدت(مدرس)259
۲۶۷۲۳۲۳  تاکسی تلفنی شهدا260
۸۲۲۰۰۲۵  تاکسی تلفنی جهان نما (اعتمادیه)261
۸۲۳۹۰۰۰  تاکسی تلفنی اعتمادیه262
۸۲۲۸۳۱۱  تاکسی تلفنی پردیس(پردیس)263
۸۲۲۷۷۷۷  تاکسی تلفنی بوعلی (رسالت)264
۸۲۲۵۵۵۵  تاکسی تلفنی بعثت (بعثت)265
۴۲۲۹۸۵۵  تاکسی تلفنی جانبازان(جانبازان)266
۲۶۶۱۹۳۴  تاکسی تلفنی آپادانا(مجید آباد)267
۸۲۲۰۵۲۰  تاکسی تلفنی امین(جاده فقیره)268
۸۲۲۰۰۷۰-۸۰  تاکسی تلفنی حکیم(حکیم)269
۲۵۴۳۱۳۴  تاکسی تلفنی گلستان(شهرک فرهنگیان)270
۴۲۲۴۴۳۰  تعاونی 2271
۴۲۲۲۴۶۲  تعاونی 5272
۴۲۲۴۰۰۵  تعاونی 6273
۴۲۲۷۴۰۹  تعاونی اتو همدان274
۴۲۲۲۸۷۱  سیر و سفر275
۴۲۲۴۰۰۴  عصر ایران276
۴۲۲۹۸۵۵  مینی بوس تلفنی (آلاله کاران)277
۴۲۲۷۸۳۹  ایران خودرو 1278
۲۶۵۳۶۶۶  ایران خودرو 2279
۴۲۴۵۰۰۰  ایران خودرو 3280
۴۲۳۸۴۸۴  ایران خودرو 4281
۸۲۳۳۶۰۱-۲  امداد خودرو همدان282
۰۹۶۴۴  امداد خودرو کشوری283
۴۲۴۰۰۰۲-۶  پارس خودرو(سایپا)284
۲۶۵۳۸۰۲  سایپا285
۸۸۸۸۵۸۵۸  امداد خودرو سایپا کشوری286
۸۲۷۳۳۱۸  شهرکهای صنعتی287
۴۳۸۳۲۸۰-۴۳۸۳۴۵۲  قطعه سازان سینا288
۴۳۸۳۵۳۳-۴  تابلوهای برق فشار ضعیف،متوسط و سیستمهای کنترل289
۸۲۶۳۳۰۰  انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان همدان290
۸۲۵۰۷۰۰  نماسازان291
۰۹۱۸۱۱۱۳۷۱۶  سکنا اندیش هگمتانه292
۸۲۶۰۴۰۳  ویلا غرب293
۸۲۷۴۲۷۲  بعد ساز294
۰۸۱۲۵۳۴۲۷۴۵-۷  شرکت الوان ثابت295
۲۵۲۶۶۳۰-۳۱  نیروگاه حرارتی شهید مفتح296
۴۲۴۴۰۳۸-۹  شدیده پدیده نظم297
۰۸۱۲۵۲۲۲۵۳۳  شرکت خدمات کشاورزی و ترویجی ندای بهاران اکباتان298
۲۵۲۸۵۵۹  ارمغان هلال دارالایتام299