پرش به محتوای اصلی

آشنایی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

پست در ایران تا پیش از سال 1297 به صورت «اداره» بود و تمامی امور پستی در آن زمان توسط همین اداره صورت می‌گرفت. در این سال به سبب موفقیت‌هایی که به دست آمده بود، ناصرالدین شاه دستور داد تا موسسه پست آن روز به وزارت تبدیل شود و اداره‌ی آن را به امین الملک وزیر وظایف و رئیس دارالشوری سپرد. وی یک سال بعد یعنی در سال 1298 از وزارت وظایف و ریاست دارالشوری استعفا کرد تا برای رسیدگی به امور وزارتخانه جدید فرصت بیشتری پیدا کند. وزارت جدید پست همچنان توسط امین الملک و میرزا رحیم که به معاونت این وزارتخانه منصوب شده بود اداره می‌شد.
در 15 جمادی الاولی سال 1303 جزوه‌ای کوچک در 52 صفحه به نام تعرفه‌ی اداره‌ی جلیلیه‌ی پستخانه‌ی ایران با چاپ سنگی منتشر شد. در این رساله نقشه‌هایی از جمیع تلگرافخانه‌ها، پست ‌خانه‌ها و چاپارخانه‌ها و خطوط پستی آن ایام آمده بود.
به موجب مندرجات آن رساله، کشور ایران در سال 1303 دارای 7 خط اصلی و پنج خط فرعی پستی بوده است.
از این سال به بعد تغییرات عمده‌ای در اداره یا وزارت پست آن وقت به جز تغییر در تشکیلات ساختاری و سازمانی آن صورت نگرفته است. پس از صدارت امیرکبیر تحولات تازه‌ای در پست کشور رخ می‌نماید. به نحوی که فعالیت پست‌های کشورهای استعمارگر در ایران تعطیل می‌شود و پیک‌های پست ایران با نظم و نظامی که از سوی امیرکبیر در ترکیب وزارت پست شکل داده بود با سرعت و دقت بسیار امور مراسلاتی را انجام می‌دادند. پست در سال 1327 هجری قمری دستخوش تغییراتی شد و تشکیلاتی نو یافت. اداره‌ی تلگراف در این زمان به پست اضافه شد و وزارت پست و تلگراف شکل تازه‌ای به خود گرفت. در سال 1321 ه. ق . اولین امتیاز تلفن به بصیر الممالک واگذار شد و  به این ترتیب تلفن نیز در تهران شروع به کار کرد. در 19 جمادی الاخر 1350 وزارت پست و تلگراف پیشنهادی به مجلس تقدیم کرد که با مصوبه‌ای سهام شرکت تلفن وقت را خریداری کند. پس از صدور این مجوز و خرید سهام شرکت تلفن از اواخر سال 1347 ه.ق. وزارت پست و تلگراف و تلفن شکل گرفت.
از این سال به بعد توسعه‌ی همه جانبه‌ای در این وزارتخانه صورت گرفت تا سال1382 که شرکتها و مراکز متعددی زیر مجموعه‌ی آن را تشکیل می‌دادند و هر یک از آنها با توانمندیها و فعالیتهای بسیار، تحولات فراوانی را شکل داده و باعث گسترش وضع ارتباطی کشور در بخش‌های پست و مخابرات شدند. 
در سال 1382 همزمان با تصویب لایحه تغییر وظایف و نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به " وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات"توسط مجلس محترم شورای اسلامی و با توجه به تغییر ساختار شرکت مخابرات ایران، مجموعه قوانین وظایف و اختیارات جدید این وزارتخانه، تدوین و تصویب شد.
از این رهگذر سه شرکت ارتباطات دیتا – که در سال 1384 به فناوری اطلاعات تغییر نام داد –زیر ساخت و ارتباطات سیار در کنار شرکت مخابرات ایران تشکیل شد.
علاوه شرکت مادر تخصصی مخابرات و پست، تشکیل دو سازمان فضایی و تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دو شورای فرابخشی با عناوین "شورای عالی فناوری اطلاعات" و "شورای فضایی"نیز بخشی از این تحولات به حساب می آید.
اما به دنبال اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی در تابستان سال 1388 و جدا شدن این شرکت مادر تخصصی از مجموعه وزارت ارتباطات، شرکت فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان نهادهای حاکمیتی در بدنه وزارت باقی ماند و شرکت ارتباطات سیار در کنار شرکت مخابرات ایران به بخش خصوی واگذار شد.
وزرای بعد از انقلاب
1-    دکتر محمد اسلامی: در دولت موقت به عنوان وزیر پست و تلگراف و تلفن وقت شروع به کار کرد.

2-    شهید دکتر محمود قندی: پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سمت ریاست دانشکد‌ه‌ی مخابرات و سپس از طرف شورای انقلاب به وزیر پست و تلگراف و تلفن منصوب شد و در تاریخ 7 تیر 1360 با انفجار بمب توسط منافقین در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت نائل آمد.

3-    مهندس سید مرتضی نبوی: در سال 1359 به سمت معاونت مالی اداری شرکت مخابرات و سپس به  وزیر پست و تلگراف و تلفن منصوب شد.

4-    مهندس سید محمد غرضی: از سال 1364 تا 1376 به عنوان وزیر پست و تلگراف و تلفن مشغول به خدمت بود.

5-    دکتر محمد رضا عارف: از شهریور 1376 تا خرداد 1379 به عنوان وزیر پست و تلگراف و تلفن انجام وظیفه کرد بود.

6-     مهندس نصرالله جهانگرد: از خرداد 79 تا شهریور همان سال به عنوان سرپرست وزارت پست و تلگراف و تلفن منصوب شد.

7-     دکتر سید عبدا... میرطاهری: از مهر 79 تا دیماه همان سال به عنوان سرپرست وزارت پست و تلگراف و تلفن منصوب شد.

8-     دکتر سید احمد معتمدی: از دیماه سال 1379 تا شهریور 1384 به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام وظیفه کرد.

9-    دکتر محمد سلیمانی: از شهریور سال 1384 تا شهریور 1388 به عنوان وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات  انجام وظیفه نمود.

10-  مهندس رضا تقی پور: از شهریور سال  1388 تا آذر 1391

11-  مهندس علی نیکزاد سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آذر 1391 تا بهمن 1391

12 -دکتر محمد حسن نامی: از بهمن 1391